[{"units_id":"30","unit_cover":"acil-servis-ve-ambulans-hizmetleri.jpg","units_name":"Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri","private_unit":"0","machine_name":"acil-servis-ve-ambulans-hizmetleri","units_content":"

Tapdi Buca T\u0131p Merkezi?Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalar\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 korumak, olan hastal\u0131klar\u0131n\u0131 modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, te\u015fhis ve tedavi etmek amac\u0131yla,<\/p>\n\n

?<\/span><\/div>\n\n

d?nya standartlar\u0131nda etkin, g?venilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.<\/p>\n","unit_photo":"ambulans2.jpg","status":"1"},{"units_id":"66","unit_cover":"agiz-ve-dis-sagligi.jpg","units_name":"A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131","private_unit":"0","machine_name":"agiz-ve-dis-sagligi","units_content":"

Tapdi Buca T\u0131p Merkezi A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131?Birimi?deneyimli uzman kadrosuyla hastalar\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 korumak, olan hastal\u0131klar\u0131n\u0131 modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, te\u015fhis ve tedavi etmek amac\u0131yla,<\/p>\n\n

?<\/span><\/div>\n\n

d?nya standartlar\u0131nda etkin, g?venilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.<\/p>\n\n


\nHem yeti\u015fkin hem de koopere ?ocuk hastalarda gerekli olan konservatif endodontik,periodontolojik ve protetik di\u015f tedavileri uygulanmaktad\u0131r.
\nAyn\u0131 zamanda hastalara gerekli olan oral hijyen e\u011fitimi verilerek bilin?lendirilmektedir.<\/p>\n\n

B?l?m?m?zde Yap\u0131lan i\u015flemler ;<\/strong><\/span><\/p>\n\n

? ? ???<\/strong><\/span>Di\u015f ?ekimi<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Endodonti (Kanal Tedavisi)<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Periodontolojik Tedavi (Detertraj ve Subgingival K?retaj)<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Konservatif Di\u015f Tedavisi (Dolgu)<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Di\u015f Beyazlatma (Bleaching)<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Metal Destekli Porselen Kron ve K?pr?ler<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Zirkonyum Kron ve K?pr?ler<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Kompozit Restorasyonlar<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>Lamine Porselen Restorasyonlar<\/p>\n\n

? ? ???<\/strong>T?m protetik uygulamalar (Tam protez, b?l?ml? protez, hassas tutuculu protez, sabit protetik restorosyonlar)<\/p>\n","unit_photo":"inv_pic2.jpg","status":"1"},{"units_id":"31","unit_cover":"anestezi-ve-reanimasyon.jpg","units_name":"Anestezi ve Reanimasyon","private_unit":"0","machine_name":"anestezi-ve-reanimasyon","units_content":"

Tapdi Buca T\u0131p Merkezi?Anestezi ve Reanimasyon Birimi?deneyimli uzman kadrosuyla hastalar\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 korumak, olan hastal\u0131klar\u0131n\u0131 modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, te\u015fhis ve tedavi etmek amac\u0131yla,<\/p>\n\n

?<\/span><\/div>\n\n

d?nya standartlar\u0131nda etkin, g?venilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.<\/p>\n\n

Anesteziyoloji; ameliyat olacak hastay\u0131 ?nceden ameliyata haz\u0131rlayan, ameliyat s?resince hastan\u0131n kalp, akci\u011fer, karaci\u011fer, beyin ve b?brekler gibi hayati organlar\u0131n\u0131 s?rekli kontrol alt\u0131nda tutan, organizman\u0131n zarar g?rmesini ?nleyen, ameliyat s?resince ve sonras\u0131nda a\u011fr\u0131 duymas\u0131n\u0131 engelleyen bilim dal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Reanimasyon; hayati fonksiyonlar\u0131 kaza, zehirlenme, kronik hastal\u0131k v.b. nedenlerden dolay\u0131 ileri derecede bozulmu\u015f hastalar\u0131 tekrar hayata kazand\u0131rmak i?in Yo\u011fun bak\u0131m hizmeti veren bilim dal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Anestezi nedir?<\/strong><\/span><\/p>\n\n

Anestezi, a\u011fr\u0131s\u0131z ve g?venli bir ameliyat i?in ki\u015finin ?e\u015fitli ila?lar yard\u0131m\u0131 ile a\u011fr\u0131 duymas\u0131n\u0131n engellenmesidir. Anestezi hem ameliyat s\u0131ras\u0131nda ki\u015finin a\u011fr\u0131 duymas\u0131n\u0131 engeller hem de ameliyat\u0131 yapan cerraha uygun ?al\u0131\u015fabilece\u011fi bir ortam yarat\u0131r. G?n?m?zde modern anestezi teknikleri ile hastalar ?ok az riskle konforlu olarak ameliyat olabilmektedirler. Anestezi, anestezi uzman\u0131 doktor taraf\u0131ndan verilir.<\/p>\n\n

Anestezi ?ncesi de\u011ferlendirme nedir?<\/span><\/strong><\/p>\n\n

Anestezi uygulanmas\u0131 ?ncesinde anestezi uzman\u0131 doktor hasta ile tan\u0131\u015f\u0131r ve hastan\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu ile ilgili de\u011ferlendirmeler yapar. Bu de\u011ferlendirmede;<\/p>\n\n

? ? ???<\/span><\/strong><\/span>Hastan\u0131n genel sa\u011fl\u0131k durumu, varsa hastal\u0131klar\u0131 ile ilgili bilgi,
\n? ? ???<\/span><\/strong>Alerji durumu, ila? alerjileri,
\n? ? ???<\/span><\/strong>\u0130la? kullan\u0131m\u0131,
\n? ? ???<\/span><\/strong>Daha ?nce ge?irdi\u011fi ameliyatlar, bu ameliyatlar s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan cerrahi y?ntem ve anestezi tekni\u011fi hakk\u0131nda bilgi edinilir.<\/p>\n\n

Anestezi y?ntemleri nelerdir?<\/strong><\/span><\/p>\n\n

Anestezi y?ntemleri; genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, sinir blo\u011fu anestezisi ve lokal anesteziden olu\u015fur. Se?ilecek anestezi y?ntemi hastan\u0131n genel sa\u011fl\u0131k durumuna, e\u015flik eden hastal\u0131klar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131na, ameliyat yerine g?re belirlenir. ?rne\u011fin genel anestezi almas\u0131 sak\u0131ncal\u0131 ve akci\u011fer hastal\u0131\u011f\u0131 olan hastada bir diz ameliyat\u0131 yap\u0131lacaksa bu belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131n\u0131n uyu\u015fmas\u0131 ile sa\u011flanan spinal veya epidural anestezi ile yap\u0131labilir.<\/p>\n\n

Genel anestezi nedir?<\/strong><\/span><\/p>\n\n

Genel anestezi bilincin ila?lar yard\u0131m\u0131 ile ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve t?m v?cudun anestezi etkisinde oldu\u011fu anestezi y?ntemidir.<\/p>\n\n

Spinal ve Epidural Anestezi nedir?<\/strong><\/span><\/p>\n\n

Son y\u0131llarda olduk?a yayg\u0131nl\u0131k kazanan anestezi y?ntemleri olup; Bu y?ntemle genel cerrahi, kad\u0131n-do\u011fum, ortopedi, ?roloji kliniklerinin bir ?ok ameliyatlar\u0131 yap\u0131labilir.
\nAyr\u0131ca epidural anestezi ile ameliyat sonras\u0131 a\u011fr\u0131 kontrol? sa\u011flan\u0131r.
\nYine epidural anestezi ve analjezi ile a\u011fr\u0131s\u0131z do\u011fum, sezeryan gibi kad\u0131n-do\u011fum ameliyatlar\u0131 yap\u0131labilir.
\nBu y?ntemlerde hastan\u0131n bilinci yerindedir.<\/p>\n\n

Anestezi y?ntemi nas\u0131l se?ilir?<\/span><\/strong><\/p>\n\n

Anestezi y?ntemi anestezi doktoru taraf\u0131ndan hastan\u0131n genel durumu, hastal\u0131klar\u0131, ameliyat yeri ve hastan\u0131n tercihi g?z?n?ne al\u0131narak belirlenir. Ameliyat ?ncesi anestezi y?ntemi belirlendikten sonra hasta bu konuda bilgilendirilir.<\/p>\n","unit_photo":"anestezi1.jpg","status":"1"}]